Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

8agienny
17:09
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx viaOkruszek Okruszek

December 17 2017

8agienny
20:19
8177 44a9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaczinok czinok
20:19
1081 eade
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaczinok czinok
8agienny
20:19
Reposted fromFlau Flau viabananaapple bananaapple
8agienny
20:18
Reposted fromZircon Zircon viakaworu kaworu
8agienny
20:17
Reposted fromsamuso samuso viabananaapple bananaapple
8agienny
20:16
5033 0f07 500
Heathen
Reposted fromvolldost volldost viabananaapple bananaapple
20:14
8587 e2fe 500
Reposted fromgeo-metrie geo-metrie viakaworu kaworu
8agienny
19:26
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viawaco6 waco6
8agienny
19:24
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viawaco6 waco6
8agienny
19:06
7933 3815 500
Reposted fromshimapan shimapan viamuccia muccia
8agienny
17:13
0532 1c11 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapedosoup pedosoup
8agienny
17:13
0952 e799
Reposted fromgket gket viapedosoup pedosoup
8agienny
17:13
0152 2975
Reposted fromregcord regcord viapedosoup pedosoup
8agienny
17:12
9764 df88 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapedosoup pedosoup
8agienny
17:12
0087 727b 500
Reposted fromhagis hagis viano-longer-kore no-longer-kore
8agienny
17:10
8agienny
17:10
9760 902b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialevune levune
8agienny
17:10
9761 c544
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialevune levune
8agienny
17:06
cizayox

This is honestly what i look like in my minds eye

Source: villagewytch
Reposted fromRekrut-K Rekrut-K vialevune levune
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl